Regulamin sklepu www.zielnikmakrama.pl

§ 1 Pojęcia stosowane w Regulaminie, postanowienia wstępne:

Zielone Świątki Dominik Świętek, Osiedle na Lotnisku 18/100 31-804 Kraków wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 678-318-47-51 REGON: 386022465; www.zielnikmakrama.pl, tel. 507423733

2. Sklep Stacjonarny – Zielone Świątki Dominik Świętek, Osiedle na Lotnisku 18/100 31-804 Kraków

3. Sklep Internetowy – sklep internetowy Zielone Świątki Dominik Świętek, www.zielnikmakrama.pl

4. Klient – konsument lub przedsiębiorca korzystający z usług Zielnik Makrama.

Konsument – osoba zawierająca umowę z Zielnik Makrama (dokonująca zakupów w Sklepie Stacjonarnym lub w Sklepie Internetowym) w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Przedsiębiorca – osoba zawierająca umowę z Zielnik Makrama (dokonująca zakupów w Sklepie Stacjonarnym lub Sklepie Internetowym) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

6. Strona www – www.zielnikmakrama.pl

7. Regulamin - niniejszy Regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013r. poz. 1422 ze zm.) i określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem Portalu;

7. Towar – przedmiot oferowany do sprzedaży przez Zielnik Makrama.

8. Zamówienie – zamówienie, którego przedmiotem jest Towar będący w ofercie Zielnik Makrama, nabywany bez dokonywania w nim jakichkolwiek zmian czy modyfikacji.

9. Zamówienie specjalne – zamówienie, którego przedmiotem jest Towar będący w ofercie Zielnik Makrama, nabywany wraz z dokonywaniem jego właściwości, zgodnie z zamówieniem Klienta, lub wyrób takiego przedmiotu.

§ 2 Stosowanie Regulaminu, rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki ich świadczenia

1. Regulamin sklepu internetowego jest stosowany przy zawieraniu umów z Klientami Zielnik Makrama na odległość (za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.zielnikmakrama.pl).

2. Sklep internetowy świadczy usługi polegające na sprzedaży Towarów za pośrednictwem strony www. Podstawowym warunkiem skorzystania z usług jest posiadanie urządzeń technicznych umożliwiających korzystanie z serwisu www.zielnikmakrama.pl

§ 3 Informacje podstawowe

1. Właścicielem Zielone Świątki Dominik Świątek oraz podmiotem, z którym zawierana jest umowa jest Dominik Świątek, prowadzący działalność pod firmą Zielone Świątki Dominik Świątek, Osiedle na Lotnisku 18/100 31-804 Kraków wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: NR 678-318-47-51 REGON: NR 386022465; www.zielnikmakrama.pl, e-mail: zieloneswiatki@outlook.com

2. Klientami Zielnik Makrama mogą być zarówno Konsumenci jak i Przedsiębiorcy.

3. Sprzedaż Towarów znajdujących się w ofercie Zielnik Makrama odbywa się za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.zielnikmakrama.pl (dalej jako Sklep Internetowy).

4. Zielnik Makrama zajmuje się sprzedażą rękodzieła.

5. Każdy Klient składający zamówienie zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. W trakcie składania zamówienia Klient potwierdza fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz wyraża jego akceptację w obowiązującym brzmieniu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu zamówienia, a także składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§ 4 . Określenie Towaru i ceny.

1. Zielnik Makrama zamieszcza na stronie internetowej informacje o istotnych właściwościach Towaru oraz o jego cenie. Prezentowane na stronie www.zielnikmakrama.pl oraz na stronie www.zielnikmakrama.pl (dalej jako Strona www) informacje odnośnie Towaru oraz jego ceny dotyczą wyłącznie Sklepu Internetowego i mogą się różnić od cen obowiązujących w Sklepie Stacjonarnym.

2. Wszystkie ceny Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym podane są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto. Do ceny Towaru należy doliczyć koszt przesyłki. Klient decyduje o sposobie dostarczenia zamówienia odznaczając odpowiednią opcję w formularzu zamówienia.

3. Zielnik Makrama zastrzega sobie prawo do zmiany prezentowanego asortymentu, znajdującego się w ofercie, w tym do wycofywania i wprowadzania nowego Towaru, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub dokonywania ich zmian. Cena Towaru w Sklepie Internetowym może ulegać zmianom. Dla Klienta wiążąca jest cena z chwili złożenia zamówienia.

4. Wszystkie Towary dostarczane Klientowi na podstawie złożonego Zamówienia, Zielnik Makrama ma obowiązek dostarczyć bez wad fizycznych i prawnych.

§ 5. Zamówienie Towaru

1. Zamówienie składane jest za pośrednictwem Strony WWW Sklepu Internetowego

2. W przypadku umów zawieranych na odległość (w Sklepie Internetowym) informacje o Towarach w sklepie m.in. opisy, ceny stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

3. W przypadku Sklepu Internetowego, na procedurę zamówienia składa się w szczególności:

- wybór zamówionego Towaru,

- oznaczenie ilości zamówionego Towaru,

- oznaczenie adresu dostawy,

- oznaczenie sposobu dostawy,

- wybór sposobu potwierdzenia transakcji (faktura, paragon fiskalny),

- wybór formy płatności,

- zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,

-przesłanie treści formularza zamówienia ze Sklepu Internetowego

Zamówienie składa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia i podanie niezbędnych danych w celu prawidłowego wykonania zamówienia (imię, nazwisko, adres, adres e-mailowy, nr telefonu, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, akceptację regulaminu).

Zamówienie może zostać zmienione lub wycofane do chwili dokonania płatności przez Klienta. W takim przypadku umowa uznana zostanie za niezawartą.

4. Zamówienie może być również złożone poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres: zieloneswiatki@outlook.com.

5. Każde zamówienie jest potwierdzane przez Zielnik Makrama poprzez wysłanie do Klienta potwierdzenia poprzez e-mail z adresu: zieloneswiatki@outlook.com.

6. Zielnik Makrama ma prawo anulować złożone zamówienie w braku otrzymania płatności od Klienta w terminie 7 dni od potwierdzenia zamówienia

7. Realizacja zamówienia dotyczącego Towaru znajdującego się na stanie magazynowym wynosi od 120 do 240h (godzin) w dni robocze, liczonych od chwili zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Zielnik Makrama

Przez realizację zamówienia rozumie się nadanie przez Zielnik Makrama wybranego przedmiotu za pośrednictwem firmy kurierskiej.

§ 6 Czas i sposób dostawy Towaru

Odbiór osobisty

Każde zamówienie można odebrać osobiście w siedzibie Zielone Świątki, Osiedle na Lotnisku 18/100 31-804 Kraków. W celu potwierdzenia odbioru Towaru, należy skontaktować się z Zielnik Makrama wysyłając zapytanie na adres e-mail: zieloneswiatki@outlook.com

Przesyłki kurierskie

1.Dostawy realizowane są od poniedziałku do piątku w ciągu 120h-240h od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty należności (w razie wyboru formy płatności „z góry"). Jeżeli adresat nie odbierze przesyłki, obowiązuje wówczas procedura określona u danego dostawcy.

2. Aktualny cennik dostaw Towaru znajduje się na Stronie www.zielnikmakrama.pl

Koszt dostawy jest Klientowi podawany przed dokonaniem zamówienia.

3. Podczas składania zamówienia należy zwrócić uwagę na poprawność podanych danych, w tym numeru telefonu kontaktowego.

4. Informacje o przesyłce, w tym o numerze przesyłki, są przesyłane na adres mailowy wskazany w formularzu zamówienia.

5. Podczas odbioru przesyłki, w obecności kuriera, należy zwrócić szczególną uwagę na jej zawartość i stan.

§ 7. Sposoby i formy płatności:

Płatność gotówką

1. W Sklepie Stacjonarnym nie ma możliwości płatności gotówką – wyłącznie przedpłata przy zamówieniu dokonanym przez www.zielnikmakrama.pl

Przelew bankowy krajowy

1. Dane odbiorcy: Zielone Świątki Dominik Świątek, nr rachunku: 08 1050 1445 1000 0092 7713 1505

§ 8. Zgodność towaru z umową i reklamacje

1. Zielnik Makrama jest odpowiedzialne z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili oraz z tytułu zgodności towaru z umową.

2. W przypadku zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi i zgodności towaru z umową, zakupiony Towar należy odesłać na adres Sklepu Stacjonarnego, kopią dowodu zakupu oraz opisem reklamacji.

3. Ingerencja zewnętrzna w Towar (naprawy dokonywane samodzielnie lub przez inne osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji) może być powodem odmowy uwzględnienia roszczeń z tytułu zgodności towaru z umową.

4. Po otrzymaniu reklamacji i reklamowanego Towaru, „Zielnik Makrama" rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i prześle Klientowi odpowiedź na wskazany przez niego adres pocztowy lub poczty elektronicznej. Brak ustosunkowania się do zgłoszonej reklamacji w wyżej określonym terminie uważa się za uwzględnienie reklamacji. Dla zachowania terminu wystarczające jest nadanie pisma pocztą. W przypadku uwzględnienia reklamacji, zostanie ona zrealizowana w terminie 14 dni od podjęcia decyzji o jej zasadności.

5. Gwarancja jest udzielona tylko w przypadku, gdy wraz z wydaniem Towaru został wydany dokument gwarancji i tylko na warunkach w tym dokumencie określonych.

6. „Zielnik Makrama" informuję, iż kolory rzeczywiste mogą nieco odbiegać od kolorów prezentowanych na stronie internetowej, co może wynikać z indywidualnych ustawień komputera Klienta. Takie ewentualne różnice barw nie mogą być przyczyną reklamacji.

§ 9. Odstąpienie od umowy

1.Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie zamówień na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty doręczenia Klientowi Towaru, a szczegółowe zasady realizacji prawa odstąpienia od umowy przedstawione są w Załączniku numer 1 do Regulaminu. Konsument zobowiązany jest ponieść we własnym zakresie koszty zwrotu Towaru do „Zielnik Makrama ".

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 roku o Prawach konsumenta, w szczególności w sytuacji, gdy przedmiotem umowy jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb, a także w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zamówienia Towaru o indywidualnie określonych przez Klienta jego właściwościach (zamówienia specjalne) oraz w przypadku zakupów dokonywanych w Sklepie Stacjonarnym (przy jednoczesnej obecności stron).

3. „Zielnik Makrama" informuje Konsumenta, iż nie jest stroną kodeksu dobrych praktyk.

§ 10. Ochrona danych osobowych . OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Zielone Świątki Dominik Świątek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zielone Świątki Dominik Świątek, Osiedle Na Lotnisku 18/100 31-804 Kraków, NIP: 678-318-47-51 REGON: 386022465.– art. 24 ust. 1 pkt 1 Ust. O ochronie danych osobowych.

Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do procesu realizacji zamówień.

Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.

Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:

-Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)

-Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

-Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

5

§ 11. Prawa autorskie

Zielnik Makrama" oświadcza, iż przysługują mu wszelkie prawa autorskie i majątkowe do zdjęć oraz treści zaprezentowanych na stronie internetowej www.zielnikmakrama.pl nie zezwala na ich wykorzystywanie jakimkolwiek celu ani w jakkolwiek sposób, bez wyraźnej zgody autora.

§ 12. Postanowienia końcowe.

1. Wszystkie prawa do strony WWW, a także materiałów (zdjęć i opisów) umieszczonych na stronie WWW są zastrzeżone. Bez zgody właściciela praw autorskich oraz autora strony WWW, żadna część tej publikacji nie może być powielana, kopiowana, reprodukowana, ani przechowywana w systemach wyszukiwania lub umieszczana na innej stronie internetowej. Nie może też być przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek, na płytach CD, czy w inny dostępny technologicznie sposób.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy „Zielnik Makrama" a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. „Zielnik Makrama" informuje także Konsumenta, iż istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia przez niego roszczeń, w tym z arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego, których zasady prowadzenia i zasady dostępu do procedur są określone przez właściwe ośrodki arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego oraz w zgodzie z odrębnymi przepisami.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Zielnik Makrama a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Zielnik Makrama.

5. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku ustalenia istnienia postanowienia naruszającego te uprawnienia, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30.05.2014 roku o Prawach konsumenta.

6. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie, a w przypadku umów zawieranych przy jednoczesnej obecności Stron, doręczany Klientowi przed zawarciem umowy. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza (linka) zamieszczonego na stronie "Regulamin" sklepu www.zielnikmakrama.pl

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26-01-2015 r i obowiązuje dla zamówień zawartych po tej dacie.

Załącznik 1.

Informacje dla konsumenta dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Pouczenie dla konsumenta o prawie odstąpienia od umowy

Klienci będący konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować mnie – Zielone Świątki Dominik Świątek, Osiedle Na Lotnisku 18/100 31-804 Kraków, e-mail: zieloneswiatki@outlook.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który zamieszczony został w Załącznik numer 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem, za wyjątkiem kosztów odesłania rzeczy do mnie.

Mogę wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam otrzymaną rzecz na adres – Zielone Świątki Dominik Świątek, Osiedle Na Lotnisku 18/100 31-804 Kraków niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Produkt dodany do listy życzeń

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usługi zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w swojej przeglądarce.